Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cubit.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία CUBIT AE (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία του προς τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τους διαχειριστές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, σήματα, εικόνες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.ο.κ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το όνομα χώρου (domain name) είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «cubit.gr» νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark).

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Επιτρέπεται εξαιρετικά και μόνο για μη εμπορική χρήση, η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση περιεχομένου στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσης της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες ή/και, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δε συνιστά σε καμία περίπτωση παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, ούτε πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης.

Το περιεχόμενο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι θα είναι ακριβές και επικαιροποιημένο, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών επικοινωνώντας, εφόσον χρειαστεί, με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας γενικώς. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας, επιδιώκοντας να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες. Ωστόσο, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της Ιστοσελίδας, ενώ οι χρήστες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και ακεραιότητας των συσκευών τους.

Ευθύνη χρήστη

Στις περιπτώσεις που η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή στην Ιστοσελίδα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Οι χρήστες δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για παράνομες πράξεις, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών μέσω υπερσυνδέσμων (links, banners κ.ο.κ.). Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Τελικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαριά αμέλεια. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Ιστοσελίδα ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@cubit.gr.